ELS NOSTRES COMPROMISOSAquestes són les tasques i compromisos que complim en tots els nostres acords. Totes aquestes obligacions estan recollides en el contracte.

EL PROPIETARI podrà comprovar a través del nostre web quina és l'ocupació de l'apartament o habitatge de la seva propietat, i la durada prevista de l'estada de l'inquilí. Ens comprometem a la propietat qualsevol canvi en la configuració informàtica que afecti l'accessibilitat del web per part de la PROPIETAT en un termini de 48 hores. Així mateix, ens comprometem a donar compliment a les obligacions establertes en la normativa que regula el lloguer d'habitatge d'ús turístic a Catalunya, concretament:

 Presentem davant l'Ajuntament de l'habitatge una "comunicació prèvia d'inici d'activitat"

 Allotgem el nombre de turistes que permet la cèdula d'habitabilitat, sense sobrepassar el màxim que aquesta estableixi.

 Destinem l'habitatge a ús turístic amb els mobles i estris necessaris acords a la destinació i a un ús immediat.

 Proporcionem unes adequades condicions d'higiene.

 Facilitem al turista el telèfon per atendre i resoldre immediatament consultes i incidències relatives a l'activitat.

 Garantim un servei d'assistència i manteniment de l'habitatge.

 No impedim l'acció inspectora de les autoritats competents.

 Disposem de fulls oficials de queixa, reclamació i denúncia de l'òrgan competent en matèria de consum de l'Administració de la Generalitat i posar-les a disposició de les persones usuàries en un lloc adequat dins de l'habitatge d'ús turístic.

 Remetem a la Direcció General de la Policia la informació relativa a l'estada de les persones que s'allotgen a l'habitatge, d'acord amb la normativa de seguretat ciutadana.

 Emetem factura al turista en la qual apareixeran, entre d'altres, els usuaris que han pernoctat, nits contractades, preu amb desglossament de l'IVA, dades de les parts, etc. (Únicament si el propietari ho sol·licita)

 Ens encarreguem de l'autoliquidació de la taxa turística cada tres mesos en l'agència tributària.

 Estem donats d'alta en el registre d'agents immobiliaris de Catalunya (aicat 6425), punt d'obligat compliment.

 Amb el punt 13 està obligat a la contractació d'una assegurança de Responsabilitat Civil Professional i de Caució.

Otras de nuestras obligaciones son las siguientes:

  • Lograr la máxima satisfacción del huésped.
  • El servicio de atención al cliente/arrendatario 24 horas, gestionando todas las comunicaciones con los mismos por el e-mail, teléfono y etc.
  • La promoción del arrendamiento turístico de la vivienda o apartamento de LA PROPIEDAD, a través de los medios que considere más idóneos (p.ej. portales de reservas propios y de terceros, agencias turísticas, intermediarios, etc.)
  • Re-lifting (preparación para la sesión gráfica de la vivienda), para publicitar el arrendamiento.
  • La gestión de las reservas y la calendarización de las mismas.
  • La Gestora no podrá practicar obras de clase alguna sin permiso por escrito de la propiedad.

Descobreix el nostre servei de redecoració exprés i comença a rendibilitzar el teu pis i dóna-li un nou aire a la teva llar amb l'ajuda dels nostres especialistes en decoració d'interiors. Descobreix els canvis més espectaculars realitzats en Ghat Apartments.

Butlletí

Contacte

 Roselló 255, 5º-2ª
CP 08008 Barcelona

 +34 93 004 69 35
 +34 654 047 257

  Web: ghatapartments.com